Artikler

25. februar 2024

Skjellprøveanalyser for 2023

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap om de norske lakse- og sjøørretbestandene.

Lågens Framtid leverer skjellprøver fra laks, samlet inn eller fanget av medlemmer i foreningen, samt at foreningen har fått oppgaven med å samle inn skjellprøver fra høstfisket. Høstfisket er et nasjonalt overvåkningsprogram i regi av Fiskeridirektoratet. Kultiveringsgruppa utfører oppgaven i forbindelse med høstens fiske etter stamlaks.

Skjellprøveresultater for Numedalslågen:

Innsamling og bruk av lakseskjell
Et enkelt fiskeskjell forteller mye om laksens liv, og kan med rette kalles fiskens ferdsskriver. Fiskens vekst kan leses av i skjellet som vekstsoner. I perioder med liten vekst, for eksempel vinterstid, vil vekstsonene avtegnes tettere enn i perioder med god vekst. En skjellanalyse gir oss dermed informasjon om fiskens alder og vekst i ulike faser av livet. Et trenet øye kan “lese” hvor mange år fisken har tilbrakt i elva før den går ut i havet, og hvor mange vintre fisken har tilbragt i havet.

Skjellprøver er også en godt egnet metode for å skille rømt oppdrettslaks fra villaks. Oppdrettslaks har god tilgang til mat hele året, og får et jevnere vekstmønster enn villaksen.

Basert på skjellprøver kan vi anslå hvor mye oppdrettslaks som finnes i de ulike elvene, og undersøke bestandenes alderssammensetning. Innsamling av skjellprøver fra sportsfisket er dermed viktig for forvaltningen av laksebestanden. Vi samler også inn skjellprøver fra andre laksefisk, som sjøørret og pukkellaks.

Tekst og bilde hentet fra NINA: https://www.nina.no/lakseskjell#_

Oppdrettslaks (til høyre) vil ha jevnere tilgang til mat og dermed et jevnere vekstmønster enn villaksen (til venstre) som vil ha lavere vekst og tettere ringer om vinteren. Foto NINA

Resultatene fra skjellprøvene vil bli brukt i det Nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Roemming/Overvaakingsprogram-for-roemt-oppdrettslaks-i-vassdrag.

Lågens Framtid: Sverre Martin Sørensen