Artikler

16. februar 2011

Oppdrettslaks i Lågen

Urovekkende økning i andel oppdrettslaks i Lågen!Skjellprøvene viser at andel oppdrettslaks i Lågen har økt de siste årene. 2008 og 2009 var andel over det som regnes som skadelig for den lokale laksebestanden. Prøvene fra 2010 er enda ikke analysert.

Det er slått fast fra forskerhold at det gjennomsnittlige innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestanden bør ligge under 5 % om ikke villaksbestanden skal ta skade av den genetiske innblandingen. Snittet for Lågen siste 10 år er 4% innblanding. Andel oppdettslaks i Lågen har vært økende siden 2005. Både i 2008 og 2009 lå andelen over 5% (figur). Utviklingen er således urovekkende.

Forvaltningslaget forestod også i 2010 innsamling av skjellprøver. Til sammen 155 prøver ble samlet inn fra velvillige fiskere. Skjellanalysene gjøres av Norsk institutt for naturforskning. Vi har enda ikke fått resultatene fra 2010.

Resultatene kan brukes til forskjellige analyser av bestanden. Smoltifiseringsalder kan si noe om oppvekstforhold i elva. Andelen laks som har vært 1, 2 eller tre år i sjø samt forholdet mellom sjøalder og størrelse sier mye om oppvekstforholdene i sjø. Skjellprøvene gir oss også andel oppdrettslaks.

NINA skal etter planen, i forbindelse med reguleringsundersøkelsene, gjøre en omfattende analyse av skjellmaterialet vi har samlet inn i løpet av siste 10 år.

Numedalslågen forvaltningslag/ Ingar Aasestad