Artikler

15. april 2012

Norske lakseelver – Farlig villaksforum

Norske Lakseelver – Faglig villaksforum 2012, Rica Hotell Værnes
Norske Lakseelver feiret 20 år i villaksens tjeneste, og inviterte til faglig villaksforum i forbindelse med årsmøtet på Værnes.

Målet med seminaret var å skape en viktig møteplass for utveksling av erfaringer og ideer mellom elveeiere, næringsaktører, villaksinteresserte organisasjoner og personer, politikere og beslutningstagere, forskere, fagfolk og byråkrater som jobber med villaks og sjøørret faglig påfyll innen viktige villakstema. 

Med et spennende og innholdsrikt program åpnet Torfinn Evensen, generalsekretær Norske Lakseelver møtet med å sette villaksens mange utfordringer på dagsordren med- fra overflod til knapphetsgode – Kan villaksen bli historie? 

Utdrag av og kommentarer til en del av foredragene følger under.Foredragene i sin helhet er lagt ut på www.lakseelver.no

Oppdrettseventyret – er det virkelig så rosenrødt?

Anne Fikkan, avdelingsdirektør Riksrevisjonen presenterte Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen. Hun bemerket også utfordringen saksbehandlere hos Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og fylkesmennene har i forbindelse med reaksjoner etter tilsyn hos de store oppdrettsaktørene som bruker tunge skyts med advokater og godt skolerte personer i sitt forsvar.

1360 registrerte brudd på regelverket førte til 173 administrative reaksjoner og kun 5 anmeldelser.

Rømming og genetisk forurensning:
• 370.000 rømninger rapportert i 2011(med store mørketall).
• Gjennomsnittlig innblandinger i elver og vassdrag på 15-28% de siste årene – store variasjoner.
• Målet om ikke-skadelig nivå innen 2010 ikke nådd.

Fiskehelse og fiskevelferd:
• Ca 20% eller 47 millioner fisk gikk tapt i 2010.
• Sykdomssituasjonen ikke bedret seg siden år 2000.

Forurensning og utslipp:
• Den påviste miljøstanden for organiske utslipp er akseptabel, men mangelfullt målesystem.
• Store utslipp av nærinssalter.
• Fortsatt ulike oppfatninger mellom etater og fagmiljøer om betydningen av utslipp fra oppdrettsnæringen.
• Påviste miljøskader av kjemikaliebruk.

Bruken av arealer langs kysten:

• Ingen overordnet strategi for lokaliseringen anleggene.
• Enkelte av miljøutfordringer er knyttet til arealbruken.
• De fleste kystkommuner har planer for regulering av sjøareal – men det er mangler knyttet til disse.

Behandling av akvakultursaker:
• Vurderinger av den enkelte lokalitet og ikke samlet belastning i et større område.
• Utfordring å vurdere hva som er miljømessig forsvarlig.
• Like saker for ulike utfall, særlig hos Mattilsynet.

Tilsyn:
• Det avdekkes ofte regelbrudd.
• Ulik bruk av reaksjoner og sanksjoner.
• Mangelfull oversikt av mengden fisk.
• Mangler i lovverket til mattilsynet.

Riksrevisjonens konklusjon:

Viktig at virkemidlene styrkes og tilpasses de miljøutfordringene næringen står overfor, slik at man sikrer en miljømessig og økonomisk bærekraftig havbruksnæring for fremtiden og grunnlaget for en eventuell videre vekst i næringen.

Kristine Gramstad, statssekretær Fiskeri og kystdepartementet snakket om miljømessig bærekraft, som er en forutsetning for vekst i havbruksnæringen. Hun mener at mye er gjort og at forvaltning og næring er på rett vei. Hun ser behovet for en felles kunnskapsplattform for å få en mer kunnskapsbasert forvaltning fra etater og næringsaktører.

Hun sier videre at debatten rundt løsningene villaksfolket fremmer med lukkede oppdrettsanlegg fort kan bli for ensporet og at de teknologiske løsningene ikke er gode nok for de funksjonskrav som er satt til næringen. Det er også nå innvilget flere FOU søknader for lukkede oppdrettsanlegg.

Erik Sterud, fagsjef Norske lakseelver hadde en annen folkelig tilnærming til statssekretærens miljømessige bærekraft – nemmelig ”Bærekrakken”. Et inspirerende og engasjerende foredrag der den tre-bente krakken med det blå benet- det økonomiske grunnlaget var solid skrudd fast og forankret. Oppdrettsindustrien og samfunnet generelt tjener store penger. Det røde lovverksbenet sitter også godt skrudd fast og forankret. Dette tåler godt å bli brukt mer. Det siste- miljøbenet sto det heller dårlig til med. Om man tar konkrete grep og får skrudd dette også fast så har bærekrakken grunnlag for mer tyngde og vekst. Det enkle er ofte det beste!

Torbjørn Forseth, leder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fortalte om skjær i sjøen for villaksen – og behovet for nye forvaltningsgrep.

Vi er fremdeles prisgitt variasjoner i sjø/havoverlevelse, men Forseth la også frem helt ferske forskningsresultater som viser at vi også kan påvirke tilstanden vesentlig med lokale(i elvene) og sentrale tiltak(lusedødelighet med mer).

• Sterkere reduksjon i fangster i områder der det er lakseoppdrett i utvandringsruten til smolten.
• Både forhold i hav og elv, sammen med ulike menneskelige påvirkninger, bidrar til variasjoner i fangst mellom år og elver.

Torbjørns Forseths enkle regnestykker om virkningen av de forskjellige påvirkningsfaktorene 

Norsk atlantisk villaks- 
Hva kan vi gjøre for å fremme den- og få vekst i elvene og samfunnsvirkningene lokalt og sentralt utover de drøye 100.000 ”laksefiskenerdene(red.adm)” som gleder seg til ny fiskesesong? 

Øystein Aas, seniorforsker NINA. Norsk villaks- internasjonal kjendis og lokal verdiskaper.

Laksen skaper verdier!

Opplevelser og livskvalitet
• For rettighethavere
• For lokale fiskere
• For tilreisende

Inntekter og arbeid

• For grunneiere
• Lokalt næringsliv


Hva vet vi om laksefiske og laksefiskere i Norge anno 2012?

• Laksefisket har forandret seg mye de siste 50 – 100 årene, og fortsetter og forandre seg!
• Ca 100.000 laksefiskere som fisker ca. 1 000 000 fiskedager. Brutto omsetning på opp mot NOK 1 milliard
• Grunneierenes andel av omsetningen varierer mye, fra under 10% til over 40%.
• Laksefisket gir i mange områder viktige arbeidsplasser og opprettholder et servicetilbud(butikker, tjenesteyting) som ellers ikke ville vært mulig.
• Flere utredninger har påpekt et betydelig potensial for økt verdiskaping i laksefisket, og det er et mål å øke verdiskapningen fra villaks.

Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv Virke.

Naturbasert reiseliv:
• Regjeringen vil forsterke satsningen på natur- og kulturarvbasert reiseliv.
• Norsk natur og kulturlandskap er viktige ressurser og fellesgoder som reiselivet drar nytte av. Det er særlig viktig å utvikle et godt samarbeid mellom de ulike næringsaktørene, miljø- og landbruksforvaltningen, og kommuner og fylkeskommuner.
• Jord og skogbrukere eier og forvalter en stor del av disse samfunnsgodene og er viktige aktører når det gjelder å legge til rette for reiselivsprodukter basert på norsk natur og kulturlandskap.

Personlige interesser i ferien:
• Menn planlegger i større grad enn kvinner å bruke ferien til jakt, fiske, sport og idrettsarrangement. Kvinner planlegger på sin side i større grad å bruke ferien på velvære/spa.
• Andelen som bruker feriedagene til å bedrive sport øker med økende utdanning og inntekt. Andelen er også høy blant studenter. 

—————————–

Etter å ha hørt foredraget til Elizabeth Hartmann, daglig leder Siste Skrik så kan man fort dra slutningen av at man har mye å lære ved å se til lakseoppdrettsnæringens siste tids enorme kampanje som når rett hjem i hjertene til folk flest. Det ER viktig å si at vi er for ”-mer liv i elva”, men vi bør nok bør bruke mye sterkere virkemidler for å få livet i elvene vi ønsker oss!

Elizabeth Hartmann nevnte ordet ”Krig” i foredraget sitt. Undertegnede er langt på vei enig, men vil minne om at i en krig så finnes det ingen vinnere, så det å få frem mest mulig fakta om potensialet for verdiskapningen villaksnæringen har bør vel være noe av nøkkelen til å lykkes for å få samfunnet(deg, meg, elveeiere, sentrale, lokale myndigheter og næringsliv) med på lasset.

Vi har heller ikke det samme produktet. Oppdrettsnæringen produserer mat, med store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Villaksnæringen bør fokusere mer på opplevelse og de store positive ringvirkningene laksefisket fører med seg. Drømmesituasjonen er at det blir tatt grep om de miljømessige utfordringene til oppdrettsindustrien, så kan vi spise oppdrettslaks og fiske vill laks.

Norske Lakseelver har i løpet av 20 år blitt en stor og betydelig aktør i det viktige arbeidet for villaksen og livet i elva. 

Lågens Framtid gratulerer med 20 år i villaksens tjeneste!


lagens-framtid.no/
Sverre Martin Sørensen