Artikler

19. april 2010

NEI til kraftverksplaner i Vierødfossen!

Lågens Framtid sier et klart NEI til kraftverksplaner i Vierødfossen!

Lågens Framtid tar sterk avstand fra planene om en mulig utbygging av Vierødfossen i Numedalslågen med reguleringsdam og kraftverk! Numedalslågen er et nasjonalt laksevassdrag og et så drastisk inngrep i elva, og spesielt på den lakseførende strekningen, må ikke få skje. Områdene fra Vierødfossen i sør, og til og med Kjærrafossen i nord, representerer et av de siste og største områdene i nedre del av Numedalslågen som fortsatt er lite berørt av landbruk og bebyggelse og som derfor har svært høye naturmessige kvaliteter. Området har også mange viktige gyteområder for laksen i elva. En reguleringsdam i området vil effektivt ødelegge disse gyteområdene og et kraftverk vil være en stor utfordring både for oppvandrende laks og utvandrende smolt. Uansett valg av teknologi og utforming av et slikt anlegg så vil det få store negative konsekvenser for laksebestanden i elva. Det finnes pr. i dag ikke noe som heter ”skånsom utbygging” som vil hjelpe laksebestanden!

Nærings-, miljø- og teknikkomiteen (NMT) i Larvik kommune har etter forslag fra Johan Olaf Melø (Up) og Erling Kvisvik (H) i komitémøte 7. april 2010 framsatt og fått medhold med 5 mot 2 stemmer for å saksbehandle følgende forslag i Larvik Kommunestyre 28. april 2010;

NMT-007/10 Vedtak:

  1. Larvik kommune ber om tiltak som skal sikre forbedret flomvarsling og en vassdragsregulering som gir større sikkerhet imot flom.
  2. Kommunen ønsker å sikre en stabil vannføring i juni og juli på et nivå som sikrer lakseoppgangen.
  3. Larvik kommune ber om at kraftutbyggingsprosjektene Dagali (Godfarsfoss) og Vierød vurderes på nytt. I tillegg til økte kraftressurser vil en realisering av prosjektene også øke magasinkapasiteten og dermed redusere faren for skadeflom.
  4. Det årlige bevilgede beløp, samt ubrukte midler, overføres etter departementets intensjoner ”til opphjelp av fisk/vilt friluftslivet”, direkte til Numedalslågens forvaltningslag. Numedalsreguleringsfondet til fremme av laksefiske, overføres i sin helhet til Numedalslågens forvaltningslag og øremerkes kultivering.


Vedtaket betyr i praksis at NMT i Larvik kommune ønsker å hente fram igjen og vurdere planene om å bygge dam og kraftverk ved Vierødfossen i Lardal. Argumentet for å fremme forslaget er å redusere mulighetene for skadeflom i vassdraget og å sikre laksen i elva bedre og mer stabil vannføring i oppgangstiden og dermed øke muligheten for en sterkere laksebestand i elva.

Den opprinnelige planen om utbygging av Vierødfossen fra 1960-tallet la opp til en dam som ville legge hele dalen på oversiden, til og med Sjulstadfossen i Svarstad, under et sammenhengende vannspeil. Det vil si at bla. hele Kjærra Fossepark i Lardal vil bli satt under vann! I sakens anledning har det vært sagt at det nå i våre dager ville være mer realistisk med en mindre dam som kun satte området fra Vierødfossen til og med Naugfossen og Rienlågen under vann. Om begrunnelsen for å bygge en dam skal være å hindre skadeflom og sikre en jevnere vannføring, vil en så liten dam som den som er nevnt ikke få noen praktisk betydning. Den vil i beste fall kun klare å holde igjen vann i noen få timer. Selv en større dam lik den i planen fra 1960-tallet ville ikke få noen stor magasinkapasitet, til det er dalen for trang. En utbygging av Vierødfossen vil i praksis kun få betydning som et rent elvekraftverk som bare kan produsere strøm etter vannføringen i elva. En positiv effekt i forhold til å redusere skadeflom vil derfor være helt minimal, antagelig helt uten betydning!

Det påstås i forslaget at sommervannføringen i juni og juli har blitt mindre etter det nye reguleringsregimet for Numedalslågen som ble vedtatt i 2001, og at dette har vært til skade for laksebestanden i elva. Vi har alle vannføringstall fra NVE sin målestasjon i Holmfoss fra 1970 og fram til i dag, og disse sier noe annet. Siden 2001 har ikke vannføringen i Lågen blitt noe mindre i juni og juli måned! Realiteten er at månedlig gjennomsnittsvannføring i Holmfoss har vært omtrent lik i hele perioden fra 1970 og fram til i dag.

I forhold til laksen i elva vil en utbygging av Vierødfossen være en katastrofe! Numedalslågen er i dag et av våre nasjonale laksevassdrag hvor laksen har et spesielt sterkt vern i forhold til andre elver. Et slikt inngrep på lakseførende strekning i Numedalslågen vil helt klart være i strid med intensjonene i beskyttelsen elva har som nasjonalt laksevassdrag. Bygging av en dam og et kraftverk i Vierødfossen vil kun ha negative konsekvenser for laksen i elva. Dammen vil måtte passeres med en fiskepassasje (trapp, heis, etc.) av oppvandrende laks. Erfaringer fra mange av landets elver er at en laksetrapp vil utgjøre et betydelig vandringshinder og det er bare et fåtall laksetrapper som fungerer godt. En dam med fiskepassasje vil derfor redusere mulighetene for laks å nå viktige gyteområder lengst oppe i elva. En dam i området ved Vierødfossen vil uansett størrelse ødelegge flere gode gyteområder. Et kraftverk vil bety en stor utfordring og føre til en unaturlig høy dødelighet for utvandrende smolt. Selv om det benyttes moderne turbinteknologi (kapelanturbin) så vil dødelighet på utvandrende smolt være høy i forhold til naturlig tilstand i elva. Forskjellen fra eldre turbiner er at i en moderne kapelanturbin, så vil overlevelsen av utvandrende smolt igjennom kraftverket kunne økes til 75 – 90 %. Uansett så vil dette bety at vi vil få en drastisk økning i dødelighet på utvandrende smolt! Etter våre begreper finnes det absolutt ingen positive effekter i forhold til å opprettholde en god laksebestand i elva med å lage en ny dam og kraftverk på lakseførende strekk i Lågen!

Et annet og meget viktig moment er at en dam og kraftverk i Vierødfossen vil bety et stort og uopprettelig inngrep i et av de fineste naturområdene i nedre del av Numedalslågen. Fossene i Lardal er snart de eneste urørte fossene i hele Numedalslågen og området fra Vierødfossen til og med Kjærrafossen representerer i dag kanskje den flotteste, mer eller mindre urørte, naturtypen vi har igjen i nedre Numedal. I tillegg vil flere av de beste fiskevaldene, hvor mange laksefiskere tilbringer sin ferie og fritid, bli borte, og vi må heller ikke glemme at Numedalslågen er det eneste friske lakseførende vassdrag av noe særlig størrelse på Østlandet. Et så drastisk inngrep i naturen som et slikt prosjekt vil medføre, må ikke få skje i våre dager!

Selv om forslaget skal politisk behandles i Larvik kommune, så er vi ganske trygge på at dette ikke vil realiseres. De negative konsekvensene av en slik utbygging vil bli så store at det etter vårt syn ikke vil være mulig å gjennomføre noe slikt i våre dager. Et slikt utbyggingsprosjekt vil nødvendigvis måtte kreve lang saksbehandling i en rekke innstanser, konsekvensanalyser må utføres og et endelig vedtak vil antagelig til slutt måtte godkjennes av Stortinget. Det er bare å håpe at den offentlige forvaltningen nå ikke bruker for mye tid, penger og energi på et slikt forslag før det blir skrinlagt. Vi har langt viktigere samfunnsoppgaver som trenger en løsning før man bruker tid på noe slikt! Uansett, Lågens Framtid vil følge saken tett og gjøre det som står i vår makt for at dette prosjektet stoppes. Dette kan vi bare ikke finne oss i at skjer i ”vår”elv!

For styret:
lagens-framtid.no/Frode Andersen