Artikler

12. juli 2012

Midtsesongsevaluering:

Handlingsalternativ 3 med frislipping av kvoter og utvidelse av fisketid innføres.

Midtsesongsevaluering: Handlingsalternativ 3 innføres

Fylkesmannen har med hjemmel i § 9 i Forskrift om fiske og fredingssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold vedtatt å oppheve kvotebestemmelsene etter handlingsalternativ 3, som gjelder når prognosene viser at det blir mer enn dobbelt så mye hunnfisk tilbake etter endt fiske enn det som trengs for å nå gytebestandsmålet (mer enn 200 % måloppnåelse).

Dette medfører en ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, og kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og sportsfisket oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.

Fisketidene blir dermed:

  • Sportsfisket ned for Holmfoss: 15. mai – t.o.m. 27. august
  • Sportsfisket opp for Holmfoss : 1. juni – t.o.m 7. september
  • Kulturhistoriske innretninger: uke 27- t.o.m. uke 33

Fisketid for nappegarn og for sportsfisket i Hagnesvassdraget endres ikke.