Artikler

14. juli 2014

Midtsesongsevaluering 2014

Midtsesongsevalueringen for Numedalslågen 2014 pr. 14 juli. 2014 klokka 15.15

Ifølge laksebørsen er det nå fanget ca. 4344.6 kg laks i lågen.

Som kjent ble gytebestandsmålet for Lågen nådd med 90% i 2013 (VRL rapport 2014 (6b)). Det viste seg at tallene utregnet i NINAs utregningsmodel for gytebestandsmål (GBM) passet utmerket med en tidlig år og ikke en gjennomsnitt år slik det ble valgt i modellen. En opphevelse av kvotene for 2013 skulle derfor ikke vært gjennomført. Uten en kvoteopphevelse i 2013 ville faktisk GBM vært oppnådd for Lågen i 2013!!!

Mai måned 2014 gav en betydelig økt fangst i forhold til i 2013. Mye av dette skyldes gode fiskeforhold med fin vannføring i forhold til 2013. Fangst i mai 2013 var på 132.9 kg. I mai 2014 ble det fanget 545.4 kilo, som gir en økning i fangst på 310.4%.  For perioden 01.06-30-06 ble det fanget 1108 kg i 2013, og 1708.3 kg i 2014 som gir en økning i fangst på 54.8%. Gode fangstforhold for sportsfiske var også en realitet i mai og juni 2014 i forhold til i 2013. Videre har sportsfiskerne i juli fanget 915.9 kg i 2014 mot 644.3 kg i 2013, en økning på 42.2%.

Så til juli måned da kulturhistoriske fisker starter sin fiskesesong. Fangstene for kulturhistoriske fisker i 2013 var gode med en fangst på 1642.2 kg mot 1175 kg i 2014, dette gir en nedgang på 39.8%. Denne fangstnedgangen skyldes mest sannsynlig mindre vann og dermed dårligere fangstforhold for kulturhistoriske fisker. Fangstene viser også at de tok seg betydelig opp i fangstuke 2 (443.5 kg) med de kulturhistoriske fiskene, dette kan mest sannsynlig henge sammen med en økt vannføring i forhold til fangstuke 1 (216.5kg).

Fangstutviklingen ser ut til å ha flatet ut i juli 14 sammenlignet med juli 13 (915.9 kg mot 644.3 kg). Gode fangstforhold for sportsfiske veier altså opp dårligere fangstforhold for kulturhistoriske fisker. Fangstene i mai og juni har altså vært bedre i 2014 enn 2013, gode fangstforhold ligger bak disse tallene. Fangsttallene for 01-12 juli 2014 viser at det totalt er fanget 2186.3 kg mot 2457.4 kg i 2013, juli måned har altså en dårligere utvikling en ventet. Det er en nedgang i fangstene i juli 2014 mot juli 2013 med 11%. Fortsetter det å fanges noe mer laks utover i 2014 sesongen enn det ble tatt i 2013 sesongen vil nok ikke fangstene komme opp i 19345kg som handlingsalternativ 3 tilsier, sannsynligheter for at den havner på 13-15 tonn er nok stor når man legger utviklingen for juli 2014 mot juli 2013 til grunn.
Som en følge av gode fangstforhold for sportsfiskerne i første halvdel av sesongen kan det tenkes at en forholdsvis stor andel av 2014 årsfangsten allerede er fanget og dette kan tilsi at vi har et tidlig år i Lågen. I utregningsmodellen til NINA vil vi da nå gytebestandsmålet med 121% og en forventet totalfangst på 12429 kg, og dette vil ikke gi grunnlag for å oppheve fangstreguleringen i Lågen i 2014. Velger forvaltningslaget et gjennomsnittsår i utregningsmodellen til NINA slik de alltid gjør (historisk), vil vi få en GBM oppnåelse på 184% og en forventet totalfangst på 19345 kg, noe som vil utløse handlingsalternativ 3. Kvotene vil da bli opphevet også i 2014.

Legger vi til grunn føre var prinsippet (NASCO) håper vi på det sterkeste at Numedalslågen Forvaltningslag i år velger et tidlig år i sine utregninger, slik at gytebestandsmålet blir nådd i lågen i 2014. Vi håper at fjorårets 90% gytebestandsoppnåelse også legges til grunn, da det er viktig at gytebestandsmålet blir nådd. Det er heller ikke dumt å forvalte elva slik at gytebestandsmålet nåes med god margin, det er bedre å ha 1000 kg for mye hunfisk igjen på elva etter endt sesong en 50 kg for lite. Å finne ut av om det er et tidligår eller et gjennomsnittsår i Lågen er komplekst, men fangsttall og fangstforhold i 2014 tilsier etter vår mening at det er et tidlig år, vi legger her til grunn gode fangster i mai og juni og en nedgang i fangstene i juli i forhold til 2013 fangsten. Dette gir et tydelig trend mot at dette er et tidlig år!!!

Arild Jacobsen                       Magnus Riksfjord
Leder Lågens Framtid           Fagansvarlig Lågens Framtid