Artikler

15. september 2011

Lysing i sør, skiftende skydekke nordover

Oppsummeringen av årets laksefiske fra Norske Lakseelver v/Torfinn Evensen.


– Det er gledelig at vi lykkes med å få villaksen tilbake til elvene som har vært døde pga. sur nedbør. I Numedalslågen ser vi en positiv utvikling med svært mye gytefisk nå før høstens gyting. Dette lover godt for kommende lakseår , sier Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Lysning i sør, men skiftende skydekke nordover

Årets fiskesesong er avsluttet i de fleste lakseelvene i Norge, og tiden er inne for en liten oppsummering. I forhold til 2010 har det vært en gledelig oppgang på Sørlandet og Østlandet, og enkelte vestlandselver har hatt bra innsig av laks. I Trøndelag har det vært omtrent like bra som i 2010. Etter noen gode år i Nord-Norge ble 2011-sesongen svakere enn forventet. Det er et større innsig av mellomlaks som er hovedforklaringen til de økte fangstene.

-Selv med gode rapporter fra enkelte elver viser årets laksefiske at villaksen er under press i Norge. Det er særlig problemene fra oppdrettsindustrien, med lakselus og rømt oppdrettslaks, som vil true villaksen framover, sier Torfinn Evensen, Generalsekretær i Norske Lakseelver.

Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet
Mye vann i elvene, fravær av oppdrettsanlegg og nok mat i havet er suksessoppskriften for en god laksesesong. På Sørlandet har også kalking av de sure vassdragene ført til at laksen nå trives i elvene med naturlig gyting. Dette har ført til svært godt laksefiske i sørlandsk målestokk gjennom det meste av sommeren. Bjerkreimselva, Mandalselva, Numedalslågen og Drammenselva vil levere et av de beste lakseårene på 2000-tallet. Mindre elver som Kvina, Lygna, Audna og Tovdalselva har i år rekordfangster i nyere tid. Det er det relative innslaget av mellomlaks (3-7 kg) som gir høye fangsttall i sør og øst, målt i kilo. Teller man isteden antall laks, er ikke alle fangsttallene like imponerende. Drammenselva og Mandalselva er typiske eksempler på dette (se tabell).

Laksefiske i Norge – oppsummering og evaluering av elvene for sesongen 2011 i forhold til 2010


Vestlandet
Flere tiår med lakselus og rømming har rammet mange lakseelver på Vestlandet svært hardt. I Hordaland har så å si alle elvene vært stengt for laksefiske, fordi villaksen her er turet av oppdrettindustrien. Flere av elvene i Sogn og Fjordane har hatt et godt laksefiske, som Gaular, Nausta, Strynelva og Årøy. Stedvis stort lakseinnsig på Vestlandet tyder på høyere sjøoverlevelse. Muligens pga. mer mat i havet.

I Møre og Romsdal er laksen fortsatt under sterkt press både fra oppdrett, kraftutbygging og lakseparasitten Gyrodactylus salaris . En elv som Surna er tilbake til et middels år, etter en god sesong i 2010. Eira har på sin side hatt et meget godt år. Gyroinfiserte Driva er til tross for en litt bedre sesong enn i fjor kun en skygge av seg selv. Mange fangsttall fra Vestlandet er ennå ikke klare.

Trøndelag
Gaula har hatt et godt år, mens Orkla har hatt en nedgang fra 2010. Takket være gode fangster av mellomlaks og storlaks er de fortsatt blant landets mest attraktive sportsfiskeelver. Stjørdalselva har hatt en av de beste sesongene på 2000-tallet. Videre har Verdalselva snudd den negative trenden, og er på god vei til å bygge opp igjen laksebestanden i elva. Namsen har i år levert et middels godt lakseår, der antall laks viser markert nedgang fra 2010, mens totalvekten reddes av høyere snittvekt i år.

Nord-Norge
En relativt tørr og solrik sommer i nord har ført til mindre vann i elvene, og laksefisket har følgelig vært dårligere enn tidligere år. I tillegg har innsig av laks generelt sett vært mindre i Finnmark enn i fjor, men her må det sies at 2010 var et svært godt lakseår i nord. Elver som Alta, Lakselv og Reisa har likevel levert flere storlaks over 20 kg! En gladmelding fra flere elver er at det har vært bra med smålaks, noe som bærer bud om mer storlaks til neste år. I Nordland har både Ranaelva og Saltdalselva hatt en god sesong, forholdene tatt i betrakting med lite nedbør og vann i elvene.

Stort villaks-potensiale i Norge
Selv om enkelte elver kan vise til gode fangster, er det fortsatt langt igjen til hva norske lakseelver kunne ha levert av eventyrlig laksefiske. Historiske fangster viser at det er et betydelig vekstpotensiale dersom storsamfunnet prioriterer villaks og innfører strenger krav til oppdrettsindustrien og vannkraftsektoren. Sportsfiskere og rettighetshavere i elv har de siste årene vist stor vilje til å begrense uttaket av villaks for å styrke gytebestandene. Skal disse tiltakene gi full effekt må også laksen overleve i sjøen. Det må derfor stilles nye og strengere krav til oppdrettsindustrien om lukkede anlegg i sjø og individmerking av all oppdrettslaks.


Norske Lakseelver – for mer liv i elva! 

www.lakseelver.no/Torfinn Evensen