Artikler

17. mars 2010

Lågens Framtid sterkt kritisk til høringsprosessen

Lågens Framtid med leder Arild Jacobsen i spissen rekker sterk kritikk til hele høringsprosessen angående ny fiskeforskrift.

I forbindelse med arbeidet med ny fiskeforskrift for Numedalslågen, har Lågens Framtid brukt mye tid og energi for å komme fram til et høringsforslag som vi mener tar mer hensyn til laksen enn til laksefiskeren. Fangstene i Lågen de siste 10 år viser en dramatisk nedgang – og gytebestandsmål er langt fra oppnådd de senere år. Dette kan skyldes lokale og/eller eksterne forhold. Uavhengig av årsak, så ser det vertfall ikke ut til å bli mer laks i Lågen om ikke alle vi som fisker laksen gir slipp på mye mer enn det som det legges opp til i denne omgang.

Numedalslågen er definert som et nasjonalt laksevassdrag, og det bør forplikte! Vi ønsket derfor strengere tiltak for å sikre villaksen i Lågen. Vi mente at vi burde bruke ”føre var prinsippet” – inntil vi ser at faren er over.

Styret i Lågens Framtid er derfor svært skuffet over den nye fiskeforskriften for Numedalslågen. Vi erkjenner å ha fått muligheten til å uttale oss i forbindelse med høringen og at vi også denne gangen ikke har blitt hørt på noen av våre innspill. Det er spesielt to ting vi reagerer på nå når den nye forskriften foreligger;

For det første reagerer vi på er at Fylkesmannen i Vestfold ber oss svare på høringen og at han i den forbindelsen spesielt ber om innspill i forhold til fisketid, når utfallet allerede er gitt på forhånd. Med loven i hånden, påberoper Numedalslågen forvaltningslag seg retten til å utøve lokal forvaltning og den endelige forskriften er av den grunn en ren kopi av NF sitt opprinnelige forslag. Vi synes det er på grensen til spill av Fylkesmannen å engasjere både enkeltpersoner og organisasjoner i en tidkrevende høringsrunde når resultatet i realiteten er gitt på forhånd. Dette burde vært presisert utførlig i forkant av høringen og vi håper Fylkesmannen tar med seg denne kritikken ved kommende forskriftrevisjoner.
Det andre vi reagerer på er at vi mener Numedalslågen forvaltningslag med denne forskriften setter særinteresser foran allmenne interesser og hensynet til laksen i Numedalslågen. Igjen er det hensynet til snevre interesser blant et lite antall sterke rettighetshavere som vinner fram samtidig som majoriteten av rettighetshaverne virker mer eller mindre likegyldige (ref. fremmøte av rettighetshavere på NF?s årsmøte). Vi tror vi med våre forslag til fisketid kunne ha klart å oppnå fisketider som hadde vært samlende for flertallet av sportsfiskere og rettighetshavere i Numedalslågen samtidig som hensynet til laksen ville ha blitt ivaretatt på en forsvarlig måte. Av 12 innkomne høringssvar er 9 svar stemt for lik fisketid i hele elva og 8 svar er for regulering til lik fisketid sammen med kvoter. I stedet er prisen vi nå må betale bla. enda kortere fisketid for majoriteten av sportsfiskevaldene i Lågen og antagelig enda mer missnøye og splid langs elva. Til syvende og sist er vi redd laksen blir taperen.

For enkeltpersoner som engasjerer seg i saker som dette kan et slikt utfall (ny forskrift) fort føre til at en mister motet og ønsker å trekke seg fra videre arbeid. Men for Lågens Framtid ville det være en alt for enkelt løsning å gi opp og mot vår målsetting som organisasjon. Vi har i løpet av høringsrunden høstet mange godord for vårt engasjement og det skal vi ta med oss videre.

Lågens Framtid er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å i vareta Lågens biologiske mangfold, og vi ønsker at fremtidige generasjoner også skal få glede av laksefiske som rekreasjonsmulighet. Det handler om å forvalte laksen og ikke laksefiskeren. Vi kan ikke høste mer enn det elva kan gi av overskudd – uansett fangstredskap og fiskemetode.

Lågens Framtid har 130 medlemmer som krever handling og tiltak som virker. Disse medlemmene gir av sin egen tid – nærmere 1000 dugnadstimer til kultiveringsarbeidet i året. Dette gjør vi i ly av den gryende interessen for å ta vare på Numedalslågen og om mulig få bidra til å bygge den opp til en respektabel lakseelv igjen. Hele dalen har alt og vinne på dette. Når forvaltningslaget viser sin uforstående holdning til dette, frykter vi så absolutt at denne dugnadsånden er i truet. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, men frykter vi ikke kan forhindre.

Man bør huske på at nytt klekkeri er under planlegging, og det kommer til å kreve enormt med dugnadsinnsats.

Etter det vi har forstått, er det et labert engasjement blant en del av rettighetshaverne i Lågen. La oss håpe at en bedre dialog og et tettere samarbeid i framtiden kan rette på dette. Vi ønsker oss et mer aktivt og tilstedeværende forvaltningslag der alle rettighetshavere engasjeres i langt større grad enn i dag, og som kan innby til samarbeid og samhandling – også sammen med Lågens Framtid. Til tross for uenigheter, så er det fortsatt flest saker vi kan samarbeide om. Lågens Framtid vil derfor oppfordre rettighetshavere til en konstruktiv dialog i håp om at vi på kort og lang sikt kan få til gode endringer, som først og fremst tar hensyn til laksen og ikke laksefiskeren!

lagens-framtid.no/Styret