Artikler

13. juli 2016

Innspill midtsesongevaluering 2016

Midtsesongsevalueringen 2016 i Numedalslågen.

Lågens Framtid vil i år igjen gjerne komme med noen innspill til årets midtsesongevaluering. Vi ser i år at det kan være en gjennomsnittssesong i Lågen 2016.

Leder Låggens Framtid

Med det nye evalueringsverktøyet til NINA synes vi tallene for midtsesong evalueringen stemmer bedre nå enn tidligere.

Vi har i år beregnet at det vil fanges ca. 25 tonn laks i lågen i år, mot ca 28 tonn i evalueringsverktøyet for GBM. Hvis det viser seg å bli en fangst på rundt 25 tonn, må det sies å være veldig bra.

Videre ber vi om moderasjon ved årets midtsesongevaluering. Vi håper det videreføres kvoter på 2 fisk pr.døgn pr.fisker, samt at det ikke blir fiske i september. Vi ønsker en moderasjon i utvidelsen av fisket fordi det nå i 2015 og 2016 fiskes på laks av årgangene 2011 og 2012. Det vil si at vi fisker på nettopp den fisken som kommer fra to år der gytebestandsmålet er nådd i lågen. Videre ser vi av gjennomsnittsvekten til smålaksen i 2016 at den er småvokst, dette kan tyde på at forholdene i sjøen ikke er optimale, men dette får vi først vite til neste år da vi kan se mengde to-sjøvinterlaks i smålaksfangsten. Om det kommer mye smålaks fra gytebestanden i 2013 til neste år vil tiden vise, men at det store mengder er tvilsomt ettersom gytebestandsmålet da ikke ble nådd fullt ut.

Så av føre var prinsippet henviser vi igjen til moderasjon, slik at vi kan få et godt år med mye gytefisk slik at alle gyteplasser har godt med gytefisk utpå høsten. Nyere undersøkelser som viser betydningen av spredning av gyting (Einum & Nislow, 2011) antyder at det kan være bedre med et for høyt enn et for lavt gytebestandsmål etablert på elve/bestandsnivå om man skal sikre maksimal smoltproduksjon i et vassdrag. Undersøkelser viser at store gytebestander gir bedre spredning av gytefisken innenfor et vassdrag (Finstad mfl. 2013). Videre er det funnet at antall voksne øker proposjonalt med årlig antall smolt; dvs. dess flere smolt som vandrer ut ett år, dess flere gytefisk fra disse vandrer tilbake (Johnson m.fl. 1998). Dette er nok et tegn på at det lønner seg å ha flere kilo gytefisk på elva enn det oppgitt GBM sier i sitt evalueringsskjema. Vi må huske på at GBM er en nedre grense for gytebestanden.

Vi håper derfor forvaltningslaget vil velsigne Lågen med nok gytefisk i år, det er kun positivt at elva har mye gytefisk. Det gagner oss alle i fremtiden.

Vi ønsker dere en god evaluering, og håper på mange fine år langs elva vår!

Med vennlig hilsen

Arild Jacobsen og Magnus Riksfjord

Leder og Fagansvarlig Lågens Famtid