Artikler

7. august 2013

Forvaltningen av Lågen

Om noen bidrar til å tåkelegge debatten om laksen i Numedalslågen, så er det Numedalslågen Forvaltningslag og ikke Lågens Framtid. Vi mener det er viktig med en åpen debatt om temaet, og forventer saklige og begrunnede svar på våre argumenter.

Det synes vi ikke leder i forvaltningslaget, Asle Granerud, kommer med i sin kommentar i ØP. På vegne av forvaltningslaget bruker han spalteplass på formaliteter rundt forvaltningen, mens viktige spørsmål rundt beskatning og gytebestandsmål ikke besvares. Det samme gjelder vår bekymring for at laksefangsten er dårligere enn antatt etter midtsesongsevaluering.

Laksen er en viktig ressurs i Lågendalen, og den vil bli viktigere i årene fremover, både økonomisk og i rekreasjonsmessig forstand. Viktigheten av en god, bærekraftig forvaltning av laksen i Lågen er derfor stor.

Det er et faktum at Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning konkluderer med at det bør gjøres en moderat reduksjon av fangsttrykket i Lågen. Vi ber forvaltningslaget svare på hvorfor de ikke følger opp dette i et såpass dårlig som i 2013? Videre ønsker vi svar på hvor mange år gytebestandsmålet faktisk er nådd i Lågen siden 2004? Vi regner med at svaret fra forvaltningslaget vil være i samsvar med utregningene gjort av Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (Rapport 4b 2012).

Lågens Framtid mener forvaltningslaget ikke evner å se, eventuelt ikke bryr seg om, at gytebestandsmålet ikke er nådd på mange år. Konsekvensen blir at det ikke produseres et maksimalt antall laksesmolt i elva. Det er utrolig viktig når oppvekstsvilkårene for smolten i havet er så vanskelige som de er. Situasjonen i havet er ikke forvaltningslaget herre over, men et åpenbart positivt grep er å stramme inn på fisket i Lågen. Ikke ved å droppe kvotene, slik laget har gjort i år.

Videre ser ikke Granerød poenget med å ha en større gytebestand (12296 kg hunnlaks) enn det Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning opererer med. Hvorfor er forvaltningslaget så bekymret for dette, da dette kun er et minimumstall? Er det av økonomiske grunner? Det er i hvert fall ikke av biologiske grunner, da det ikke er påvist negative effekter av å ha en gytebestandsmål høyere enn det som er satt for Lågen. Snarere tvert i mot.

Vi tror majoriteten fiskere i Lågen har stor forståelse for tiltak som gjøres for å verne om laksen i elva. Det må da være flott å kunne klappe seg på brystet etter endt laksesesong, fordi evalueringen som ble gjort midt i sesongen stemte? For vi regner ikke med at Numedalslågen Forvaltningslag fremdeles er av den oppfatning at det i år blir fanget ca 16500 kg laks? 

Til slutt: Asle Granerud hevder overfor Lågens Framtid, Riksfjord og Morten Harangen at det er dårlig forvaltning å fravike avtalefestede fiskeregler og endringstiltak, vedtatt før sesongen begynner. Pussig nok glemmer Granerud å nevne et vesentlig punkt i samme avtale, hvor det står: Lokal forvaltning kan selv velge å innføre strengere begrensninger i fisket enn det som er avtalt i handlingsalternativene.

Det kan umulig tolkes på noen annen måte enn at forvaltningslaget utmerket godt kan reversere et vedtak. Slik det er gjort andre steder i landet. Så oppheving av kvoter trenger ikke være endelig, slik laget tydeligvis mener. Nei, Asle Granerud, her er det nok heller viljen det står på.

Mvh.
Arild Jacobsen,   Leder Lågens Framtid   

Magnus Riksfjord. Utmarksforvalter