Artikler

20. mars 2021

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag fra 2021

To og en halv måned på overtid er nå ny forskrift for fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag endelig vedtatt og gjelder fom. 15.03.2021 og for de neste 5 år. For Lågen blir det noen små men viktige endringer;
•    Fisketid munning – Holmfoss (laks og sjøørret): 15.05 – 08.08, som før.
•    Fisketid resten av Lågen (laks og sjøørret): 01.06 – 24.08, ny fisketid. 
Med dette er det nå like lang fisketid i øvre og nedre del av Lågen.
•    Fisketid Hagenesvassdraget (laks og sjøørret): 15.08 – 10.10, som før.
•    Fra og med 2021 vil hele lakseførende del av Lågen (Vestfold og Telemark og Viken sin del av elva) forvaltes likt, som en enhet med samme regler. Dvs. at det ikke lenger vil være egne regler i Viken sin del av Lågen.
•    Det presiseres i forskriften at kun er lov å fiske laks og sjøørret i hovedvassdraget (Lågen) med unntak av Hagenesvassdraget. Dvs. det er ikke lov å fiske i noen andre sidevassdrag.
•    Det blir midtsesongevaluering og forhåndsavtalte handlingsalternativer som tidligere, men nytt fra og med 2021 er at fisket ikke kan utvides utover 31. august. Det vil si at det ikke lenger vil bli tillatt å fiske utover i september, slik det ofte har vært tilfelle de senere årene. 
Ut over dette er det ingen nevneverdige endringer i forhold til gammel forskrift.
Fiske i sjøen 
Fra 15.03.2021 er det også vedtatt ny forskrift for fiske etter anadrom laksefisk i sjøen. Her er det større endringer. Av ting som kan berøre fisket i Lågen er at det fom. 2021 ikke åpnes for kilenotfiske på strekningen fra svenskegrensen tom. Jæren. I gamle Vestfold fylke har det de senere årene blitt fanget +/- 3000 kg laks og sjøørret årlig i kilenøter, flere av dem i Larviksfjorden rett uten for munningen av Lågen.   

For de som ønsker å lese de nye forskriftene, så finnes de her;

Her er de nye reglene for laksefiske   – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)