Artikler

30. mai 2012

Fiskeregler og midtsesongevaluering 2012

I forhold til i 2011 er det innført følgende endringer i fiskereglene:

Stangfiske oppstrøms Holmfoss starter 1. juni i stedet for 15. juni 
Årskvote på 500 kilo er innført for flåter og mælkast. 
Følgende fisketider gjelder:

Numedalslågen (fra utløpet i sjø til og med Holmsfoss) 
15. mai – 20. august 

Numedalslågen (oppstrøms 
Holmsfoss til Hvittingfoss) 
1. juni- 31.august

Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 32, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.

For sportsfisket er satt en kvote på maks 2 laks pr døgn og 7 laks pr sesong.

Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. Årskvoten gjelder også Hagnesvassdraget. Når kvoten er full for enten døgn eller sesong, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Hvis fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no ). Merk at fisk uansett ikke skal gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.

Midtsesongevaluering og mulig endring av fiskeregler 
Forvaltningslaget er som tidligere år, pålagt å gjennomføre en midtsesongsevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger/utvidelser i fiskereglene. Følgende mulige reguleringer med bakgrunn i innrapportert fangst pr 12. juli, er forslått for FM uten at vi enda har fått godkjenning:

•  Handlingsalternativ 1: 30-40 % under gytebestandsmålet: 
– en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 31) fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august.

• Handlingsalternativ 2: Mer enn 40 % under gytebestandsmålet: 
– 2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 30), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august samt en uke fredning (stopp 24. august).

• Handlingsalternativ 3: Mer enn 100% over gytebestandsmålet: 
– en ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo.

• Handlingsalternativ 4: Mer enn 30% over gytebestandsmålet. 
– kvotebestemmelsene i sportsfisket og for flåter og mælkast oppheves

Vi har fått flere henvendeler fra fiskere som er i ferd med å nå årskvoten med spørsmål om når kvotebestemmelsene evt kan oppheves. Midtsesongsevalueringen skal i utgangspunktet skje med bakgrunn i fangstene pr 12. juli. Hvis vi ser at målene nås før, vil vi imidlertid arbeide for å innføre utvidelser i fisket før den tid.

For å innføre alternativ 3, må det først fanges ca 4500 kg laks, mens innføring av alternativ 4 krever ca 3000 kg (avhengig av fordeling mellom de ulike størrelsesgruppene).

lagenlaks.no/Ingar Aasestad