Artikler

6. desember 2011

Direktoratet for naturforvaltning

Forslag til reguleringer av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for 2012

Direktoratet for naturforvaltning sender i dag forslag til laksefiskereguleringer for 2012 ut på høring. De siste års fiskereguleringer har bidratt til at det er nok gytefisk i flere vassdrag, men det er fortsatt ikke rom for å øke fisket etter laks vesentlig.

Reguleringene av laksefisket skal først og fremst sikre at gytebestandsmålene nås. Innsiget av laks til Norge har vært historisk lavt i 2010, selv om det var en liten økning fra 2009, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Den mest markante endringen i status for laksebestandene fra 2009 -2010 er at fangsten er redusert så mye gjennom reguleringer, at gytebestandsmålene er nådd i de fleste vassdrag.

Høring for Numedalslågen:

Sportsfiske:

15.05 – 20.08 fra utløpet i sjø til og med Holmfoss

01.06 – 31.08 oppstrøms Holmfoss

Døgnkvote på 2 laks pr fisker med stang og håndsnøre, og sesongkvote på 7 laks pr fisker med stang og håndsnøre.

Kulturhistoriske fisker:

I Numedalslågen er det tillatt å fiske etter anadrome laksefisk med følgende redskaper i angitt tidsrom:

Flåte: 
Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i 1993. Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket.

Gip: 
Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Samlet oppfisket kvantum med hver av gipene begrenses oppad til 400 kg i sesongen.

Mælkast: 
Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita.

Teine: 
Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Samlet oppfisket kvantum med hver av teinene begrenses oppad til 400 kg i sesongen.

Drivgarn (Nappegarn): 
Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Samlet oppfisket kvantum med hvert av drivgarna begrenses oppad til 160 kg i sesongen.

Tidsrom: 
Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 32, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer).

Alt fiske er forbudt følgende steder i Numedalslågen, Lardal kommune: I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. I Gåserudhølen ved Vestfossen.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

I Numedalslågen er det tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.

Forslag til reguleringer av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for 2012

Direktoratet for naturforvaltning sender i dag forslag til laksefiskereguleringer for 2012 ut på høring

For Lågens Framtid

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen