Artikler

5. april 2015

Bekymret for utviklingen for laksen i Numedalslågen

Lågens Framtid er svært bekymret for utviklingen for laksen i Numedalslågen, ett av Norges viktigste laksevassdrag.

Den lokale forvaltningen er etter vårt syn ikke bærekraftig, noe som dokumenteres av en vedvarende lav bestand, sett i forhold til vassdragets potensial og historiske fangster.
Strid om gytebstandsmål og liberale reguleringer må erstattes av en førevar basert forvaltning som styrker forekomst av laks i alle livsstadier i vassdraget.

Beregninger av oppnåelse av gytebestandsmål og prognosering ved midtsesongevaluering må endres og baseres på de data som faktisk foreligger.
Vi ber om at statlige myndigheter griper inn og sikrer en mer forsvarlig forvaltning med strammere uttak av fisk.


Se brev til førende myndigheter her:

I sesongen 2014 ble det fanget 2.152 laks med en samlet vekt på 9.593 kg i Numedalslågen, og den føyer seg med dette inn i rekken av flere dårlige sesonger de siste årene.

Også i 2014 så vi at mye fisk kom tidlig, og mai og juni ble ganske gode sammenlignet med f.eks. 2013. Mye av grunnen for et godt fiske tidlig skyldtes nok også gunstige vannføringsforhold i 2014. Eksempelvis var det flom store deler av mai 2013, noe som gjorde at det ble fanget lite fisk i mai dette året. Også i 2012, som fra mange hold ble betegnet som en god sesong kom det mye og stor fisk tidlig på sesongen. Trenden ser ut til å være at det kommer en del mellomlaks (2SW) og storlaks (3SW) tidlig i sesongen, mens smålaksen (1SW) og mellomlaksen har blitt mer fåtallige utover i sesongen de siste årene. Denne tidlige oppgangen av laks har gjort at det har blitt beregnet altfor optimistiske prognoser for totalfangst ved midtsesongevalueringen de siste sesongene, noe som har ført til oppheving av kvoter for sportsfisket og enkelte av de kulturhistoriske fiskene. Når det senere viser seg at oppgangen stopper opp, blir resultatet en overbeskatning.

Lågens Framtid har vært kritiske til den nevnte praksisen da vi mener at oppgangen av laks i Lågen har vært for lav de senere årene. Ved sesongslutt 2013 og 2014 viste totalfangsten seg å være langt unna prognosene beregnet ved midtsesongevaluering, og at oppheving av kvoter derfor ikke var riktig. Grunnen til at disse prognosene har blitt feil er, etter vårt syn, at det er valgt en sesong med det som tidligere ble ansett som normal oppgangstid i beregningene, når det i stedet skulle ha vært valgt en tidlig sesong. Ved å benytte en tidlig sesong i beregningene ville beregnet årsfangst stemt godt med den reelle fangsten ved sesongslutt. Lågens Framtid har påpekt dette ved flere anledninger uten å få gehør for våre synspunkter. Resultatet av dette er at restriksjonene i fisket har blitt opphevet ved midtsesong, samtidig som at gytebestandsmålet for Numedalslågen ikke har blitt nådd fullt ut de to siste sesongene.

Ser vi på oppnåelse av gytebestandsmålet for Numedalslågen, så er dette nådd fullt ut kun et par sesonger siste 10-årsperiode. Denne utviklingen synes vi i Lågens Framtid er uakseptabel. Vi ser også at enkelte vurderinger av fangsten i Numedalslågen i 2013 og 2014 sammenligner med gjennomsnittsfangst siste 10-årsperiode. Siste 10-årsperiode er en periode med svake fangster i vassdraget. Derfor gjør slike vurderinger at det, etter vårt syn, gis et feil bilde av tilstanden i elva og at de svake sesongene de senere årene derfor ikke framstår som spesielt kritiske. Eksempelvis sier organisasjonen Norske Lakseelver (NL) i sin gjennomgang av 2014-sesongen at fangsten i Numedalslågen er 20 % lavere enn gjennomsnittet for de siste 10 sesonger, samtidig som de sier (sitat);

“Fra Lågen rapporteres det ellers om tilsynelatende mer fisk på elva enn i fjor. Spesielt gjelder dette smålaks. Dette gir grunn til optimisme foran neste sesong.”

Ser vi derimot på gjennomsnittet for den perioden som laks og sjøørret er adskilt i statistikken (1972 – 2014), så ligger 2014-sesongen 48 % lavere enn gjennomsnittet for denne perioden. Går vi lengre tilbake i historien, ser vi at Numedalslågen er en av landets aller viktigste laksevassdrag, som kan ligge blant de tre-fem mest produktive vassdragene i hele landet. Dette sier med all tydelighet at 2014-fangsten i Lågen er svært lav i forhold til hva den burde være. Antall smålaks fanget i 2014 ligger 18 % lavere enn i 2013 og hele 56 % lavere enn for perioden 1993 – 2014. Hvorfor NL virker så optimistiske med hensyn til smålaks synes merkelig i våre øyne, siden det ikke er basert på data.

I tillegg til vår bekymring om reduserte fangster i Numedalslågen mener vi at fangstratene som benyttes ved beregning av gytebestandsmåloppnåelse ikke er riktige. Nå benyttes det rater som skiller på årsklasser og som er betinget av bitevillighet hos sportsfisket laks. I Numedalslågen fanges i gjennomsnitt 40 % av totalfangsten i ulike faststående redskaper hvor bitevillighet ikke har noen betydning. Vi mener at det må skaffes bedre kunnskap om hva som er riktig fangstrate i Numedalslågen. Inntil slik kunnskap foreligger mener vi at det bør benyttes en fangstrate på 40 %, slik det ble gjort de første årene det ble beregnet oppnåelse av gytebestandsmål i Lågen. Denne raten ble satt med utgangspunkt i resultatene fra radiomerkeforsøk i 2003 og 2007, og er etter vårt syn det beste dokumenterte grunnlaget vi har.

Andre tiltak for å bedre bestanden av laks i Numedalslågen mener vi kan være følgende;

• Hele elva må få lik fisketid, fortrinnsvis 1. juni til 31. august. Nå fiskes det med både tidligere oppstart og lengre fisketid i nedre del av elva enn i øvre del.
• Se på muligheten for å frede hunnlaks i slutten av sesongen, samtidig som fiskereglene tilpasses et slikt tiltak (redskapsbegrensinger) og at fiske med kulturhistoriske fisker stoppes når hunnlaksen fredes.
• Størrelsen på dagens kvoter, spesielt for det kulturhistoriske fisket, bør reduseres.
• Vi ønsker ikke kortere fiskesesong ved evt. innstramminger, men heller at det gis strengere reguleringer på fisket i sesongen gjennom kvoter og rette fiske.

Numedalslågen har potensial for å ha en vesentlig større bestand av laks og høyere fangster enn det som har vært tilfelle de siste årene. Den historiske fangststatistikken viser dette med all tydelighet. Det er mange faktorer som spiller inn og som har vært med å påvirke til dagens tilstand. Potensialet til Numedalslågen som lakseelv må derfor vurderes ut fra et lenger perspektiv enn siste 10-årsperiode.

Med vennlig hilsen
_____________________________________
Arild Jacobsen (leder Lågens Framtid)