Artikler

22. april 2010

Årsmøte og medlemsmøte – referat

Referat med vedlegg fra Årsmøtet/medlemsmøtet som ble avholdt 15.04

Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Frode Andersen ble valgt til møteleder og loset forsamlingen gjennom årsrapporten som beskrev aktivitetene i Lågens Framtid i året som gikk. Det var ingen innvendinger til dagsorden.

Årsmøteprogram:
• Valg av møteleder
• Årsmelding
• Regnskap og budsjett
• Kontingent
• Valg av styre og valgkomité
• Innkomne saker

Årsmeldingen
Lågens Framtid har avholdt 2 medlemsmøter, 1 årsmøte og 6 styremøter. Medlemstallet for 2009 var 127 medlemmer. Det kom noen kommentarer fra salen vedrørende LF sin håndtering av høringsuttalelsen om fisketider og regler i Lågen. Enkelte opplevde at det ikke var helt samsvar mellom hva som ble vedtatt på møte i januar og LF’s endelige høringsuttalelse. Dette gjaldt spesielt argumentasjon for fisketid, bruk av enkeltkrok og rekefiske. Styret tar dette til etterretning.
Regnskapet
Regnskap med et overskudd på kr. 28.462,42 samt nytt budsjett for 2010 ble vedtatt uten kommentarer.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten for 2011 ble foreslått av styret beholdt som for 2010, dvs. kr. 150,-

Valg av styre og valgkomite
I alt 5 personer i styret var på valg i år.Frode Andersen, Thor Henrik Andersen, Sverre Lysnes og Kåre Hvarnes ble enstemmig valgt til 2 nye år.Leder av Lågens Framtid, Arild Jacobsen, ble gjenvalgt for ytterligere 1 år. Med unntak av leder som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv på første styremøte. Valgkomiteen ble foreslått beholdt som siste år, som også ble bifalt av årsmøtet. Styret finner nytt medlem til valgkommiteen istedenfor Arild Nilsen, som ikke lenger er medlem.

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet ble hevet ca. klokken 19.40

Medlemsmøte:
Etter en ½ times pause med servering av pizza, brus og kaffe startet det ordinære medlemsmøtet.
Medlemsmøteprogram:

  • Den fantastiske laksen v/Torfinn Evensen (Norske Lakseelver)
  • Status fra kultiveringsarbeidet
  • Utlodning

Den fantastiske laksen v/Torfinn Evensen
Torfinn Evensen presenterte Norske Lakseelver (NL) og deres arbeid for å fremme laksens interesser i Norge. NL er en interesseorganisasjon primært for rettighetshavere i anadrome vassdrag. Torfinn Evensen fortalte gjennom bilder og tekst om hvilke trusler og muligheter laksen står overfor. Laksen er et levende miljøbarometer som viser om vi forvalter vassdrag, kyst og havområder bærekraftig. Laksefisket i Norge bidrar til årlig omsetning på 1,4 milliarder kroner. 2900 årsverk er involvert. Over
100.000 laksefiskere i Norske vassdrag. 1 villaks pr 1000 oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er stor trussel mot villaksbestanden, og innebærer genetisk forurensning. Krav om villaksvennlig teknologi. Innføring av strengere miljøkrav og lukkede oppdrettsystemer med rensing. Historisk stor dødlighet for laks i sjø – lakselusa forsterker dette! Sterkt ønske om stopp i veksten i oppdrettsindustrien, reduksjon av antall oppdrettsfisk (biomassen) og midler til oppsyn og overvåkning av lakselus på villfisk. Situasjonen i dag gjør at fiskeregler må tilpasses laksens overlevelse for å sikre bærekraftige laksestammer. 50-70% av oppvandrende laks blir fanget av sportsfiskere. Beskatningen reguleres gjennom fisketidsramme (sesonglengde), redskapsbegrensning, rettet fiske (for eksempel utsetting av hunnlaks), kvoter og gjenutsetting. Generell erfaring fra gjenutsetting av laks er positiv, med svært lav dødelighet. Blir mer og mer utbredt blant sportsfiskere. Viktig med lokallag og entusiaster! Engasjerte fiskere på lag med villaksen!


Status kultiveringsarbeidet v/Arild Jacobsen
Strykingen av stamfisk i november i fjor gikk meget bra, og gav mer rogn enn tidligere. Men av en eller annen grunn gikk noe galt under strykingen, hvilket medførte at opp i mot 70% av rogna ikke ble befruktet, eller var død. Dette gjør at det blir redusert yngelutsetting denne våren. Det har også vært en meget kald vinter, og strømregningen for oppvarming av klekkeriet på Grini blir høyere enn normalt. Tilstanden på klekkeribygningen er kritisk, og deler av muren smulder opp. Behovet for nytt klekkeri er presserende! Nytt klekkeri er tegnet, men avventer avklaringer mht. plassering og vanntilgang. Arbeidet kan tidligst påbegynnes om 1-2 år.
Munningsområdet av Lågen har blitt grunnere etter utfylling av Revet, og er ikke til å kjenne igjen. Det er generelt grunnere i hele området nå, enn tidligere. Mudring av ny led helt nødvendig for båttrafikken, men kan også være viktig for smolten og laksen. Det er også søkt om predatorfiske i munningsområdet. Lågens Framtid må ta stilling til om vi har kapasitet til/ønske om å arbeide videre med Hvittensandproblematikken, da det synes å være Davids kamp mot Goliat….
Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske og Villmark Fritidseffekter. Loddsalget innbrakte kr. 3200,-

Medlemsmøtet ble hevet ca. klokken 22.00.

Referent: Dag Evertsen

Se Årsberetning HER

Se Den fantastiske laksen v/Torfinn Evensen HER

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen